ستاره ى کوچکى
در کلمه اى بگذار
و به آسمانم روانه کن
بسیار تاریکم...#منوچهر_آتشى
تکمله:
خالى از عاطفه و خشم!
(عکس رو هم به گمانم بهناز)