داشتم به این فکر میکردم‌که چرا تازگیا ۲ شنبه‌ها اینقدر کِسل کننده شدکه یک دفعه چشمم‌خورد یه این عکس قدیمی......