#شبنم_نعمت_زاده
قانونمند کار کرده
از صفر شروع کرده
روی پای خودش بوده
کوچه به کوچه برای ویزیت میرفته
مناقصه برنده میشده
چرا تهمت میزنید؟؟؟ ویلای لواسان، وام های میلیاردی، مجوزها و برو بیا ها همه و همه با عرق جبین و کد یمین کسب شده