عارفی را گفتند : محبت را از که آموختی؟ 
گفت: از درخت شکوفه
پرسیدند: چگونه؟ 
گفت: هر موقع به او لگدی زدم