دست تکون میدم براش، تو دلم میگم دمت گرم بابت عزتى که بهم دادى خداجون الحق که عزت و ذلت دست خودته
پ،ن: عکس مربوط به کنسرت ۳ سال پیش زانیار عزیز هست