بهتر است گاهی سکوت کنیم تا زندگی از مابا ارامشش عبور کند......