یاد روزهای ساخت اولین فیلم بلندم «خانوم»، یاد دوستانی که همراهم بودند و همراهیم کردند افتادم خواستم تشکری کنم از مهرشون.