من خلاق نیستم، من تنها، خیالِ گذشتگان را مرور می‌کنم. همین!