مائیم که از بادهٔ بی‌جام خوشیم
‎هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
‎گویند سرانجام ندارید شما
‎مائیم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم
‎#مولوی