دستم بگیر که ازغم ایام خسته ام  نازم بکش که عاشقمودل شکسته ام درود به همه مادرهای زحمت کش ایرانی