زمان مثل رودخانه در جریان است و نمیتوانی آبی که رفتـه را دوبار لمـس کنی و جـریـانی که گذشته هرگز دوباره باز نمیگرد ...
در زمان حال و از هر لحظه زندگیت لذت ببر ... یا حق