جز راست نباید گفت،
هر راست نشاید گفت!
#گلستان_سعدی
#پندار_اکبری