“رفتن" همان "رسیدن" است و من تمام راه هاى جهان را براى "رسیدن" خواهم رفت ...
_____________________________________
#کورش_سلیمانى #بازیگر #کارگردان #تئاتر #سینما #حرکت #دوباره #رفتن #هنر #مردم