فیلم #سینمایی #محاکمه #کارگردان #زنده یاد#ایرج قادری ۱۳۸۶
#محصول #هدایتفیلم