وقتی این همه اشتباهات جدید
وجود دارد که می‌ توان مرتکب شد،
چرا باید همان قدیمی‌ ها را تکرار کرد...
. برتراند راسل.