غروب یکی از چند روز جا مانده از شهریور که بوی پاییز را با خود می اورد..