گاهی باید رفت...
و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت
مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند...
رفتنت، ماندنی می شود وقتی که باید بروی، بروی!
و ماندنت، رفتنی می شود وقتی که نباید بمانی ، بمانی!
عکس از : کیوان فرد عزیزم