روزهای من و برسا.... لحظات نابی که صدم ثانیه هایش را با خساست فراوان سعی میکنم به خاطر و حافظه بسپارم ...تا ابد . جز قشنگترین لحظات زندگی هر شخصی .....و معتقدم در قبال بدنیا اوردن فرزندانمان تا عمق استخوانهایمان مسئولیم . باید با تمام تلاش و مطالعه و دقت والد باشیم .‌کودکانمان اینده سازان وطنمان .‌ با کودکانمان رفاقت و دوستی کنیم .‌ هر انچه نمیدانیم در کتابها بخوانیم و بخواهیم بهترین خاطره های کودکی کودکانمان ...با چهره و صدای ما عجین باشد ...