مهربانی/ را بکار بالای هر زمینی… و زیر هر آسمانی …. و اگر جای دانه هایی که کاشتی را فراموش کردی، روزی باران جایشان را به تو نشان خواهد داد …

شاملو