آخه من چطوری دلم برات ضعف نره؟
آخه خب چطوری هاااان؟؟ بگو به من
هاااااان؟؟؟