انـسان‌های حسود همـه سه ویژگی مشترک دارند: 
▪️اول پشت سر غیبت می‌کنند
▪️دوم در روبه‌رو تملُق می‌گویند
▪️سوم از شکست دیگران شادند!