حسنی به مکتب نمی رفت وقتی میرفت جمعه میرفت حکایت منه امیدوارم آهنگ نگو برگرد و دوست داشتین یه کار جدید انشالا بزودی