از به دوش کشیدن من خسته شدی
سنگین بودم
از دست‌هایم خسته شدی
و از چشم‌هایم
و از سایه‌ام
حرف‌هایم تند و آتشین بودند
روزی می‌آید
ناگهان روزی می‌آید
که سنگینی ردپاهایم را
در درونت حس کنی
ردپاهایی که دور می‌شوند
و این سنگینی
از هر چیزی
طاقت‌فرساتر خواهد بود
از کتابِ #یک_کاسه_عسل
#ناظم_حکمت
ترجمه: #رسول_یونان