یادت باشه تو فقط چیزهایی رو به دست میاری که شهامت خواستنشون رو داشته باشی.