هرگز فراموش نکن
چه کسی کنارت بود
وقتی هیچکس دیگری نبود... 
عینکم جدیده عینک قبلی رو دوستی هی باهاش بازی کرد شکوندش من اونو خیلی دوست داشتم ولی به هر حال