اینم من و بازیگر توانمند عباس غزالی که در این کار نقش پسر من را دارد.