تا وقتی به این فکر چسبیدی که دلیل خوب زندگی نکردنت بیرون از وجودته هیچ تغییر مثبتی رخ نمی‌ده...
پ ن: زاویه جدید پیدا کردم برای نگاه کردن.
یه چیز تو مایه های دهه ۴۰یا۵۰
نه خیلی اونوره نه مستقیم