کاش دنیا دست زن ها بود،
زن ها که زاییده اند یعنی خلق کرده اند
و قدر مخلوق خودشان را می دانند.
قدر تحمل و حوصله و یکنواختی
و برای خود هیچ کاری نتوانستن را.
شاید مردها چون هیچ وقت
خالق نبوده اند، آنقدر خود را
به آب و آتش می زنند تا چیزی بیافرینند.
اگر دنیا دست زن ها بود، جنگ کجا بود؟
#سووشون
#سیمین_دانشور