گاهی تنها چیزی که مرا به زندگی پیوند می‌دهد، فراموشی دنیاست