آرامش محصول تفکر نیست، بلکه هنر نیاندیشیدن به انبوه مسائلی است که ارزش فکر کردن ندارند.