آنان که خاک را به نظرکیمیا کنند
ایا بود که گوشه چشمی به ما کنند
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
عکس: طاها