من فکر کنم زندگی قبلیم طالقان بدنیا آمدم که اینقدر طالقان را دوست دارم.