امید داریم هنر اصیل، رفتار مطلوب را ارتقاء دهد واز احساس ارزشمندی ما محافظت کند. #روز_ملی_سینما عکس : @heliyarezaee