«تصور کن اگر قرار بود هر کسی به اندازه دانش خود حرف بزند...! آنوقت چه سکوتی در دنیا حکمفرما میشد..‌.✌
(ناپلئون)»