در و دیوار این شهر را چراغ آجین هم که کنند باز تاریکِ تاریک است. اینجا کسى کسى را نمیبیند. عجیب دیاریست اینجا که هر روز بیشتر چراغ روشن میکنند تا کمتر چشمشان به یکدیگر بیفتد. تاوان سختى دارد نادیده گرفتن ماه... #احسان_کرمی