روز سینما ... علی جان معلم یادش گرامی مردِ عاشق سینما کنارت همه چیز زیباتر بود عکس از کوروش جوان عکسی که هرگز تکرار نخواهد شد ...