اگه کفشت پاتو می زد
و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی
و درد رو به پات تحمیل کردی
دیگه در مورد آزادی شعار نده
آلبر کامو