بدبختی از آنجا شروع شد که چیزی بنام دلتنگی در ما ظهور یافت !!
دلتنگ برای هر چیز و هرکسی جز خودت !! آری هیچوقت نشد دلتنگ خودت باشی ، بس که دلگرم دیگران بودی !!
دلگرم کسانیکه دوست داشتن ، ترا دلتنگ خود ببیند ،
و دلتنگی ات بهترین بهانه ای بود تا ترا به بازی بگیرند !!
اما این بار دلتنگی را در خود به زنجیر خواهم کشید و بر لب قفلی خواهم زد تا هرگز مگویم :
دلم برای دیدنت تنگ شده!!
( برداشت آزاد )
عکس از :
هادی میرزایی