بیمار خنده های تو ام بیشتر بخند
خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب