روزگار همیشه بر یک قرار نمیماند روز و شب دارد روشنی دارد، تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام میشود بهااار می آید.