حالا دیگه مطمئنم یکی از بزرگترین دلایل اومدنمون به این جهان اینه که خودمون باشیم فارغ از اینکه تو دنیای پیرامونمون آدما چه شکلین،چه رنگی ان،چه می کنن و چه می پسندن... ما خود خود حقیقی مون باشیم.
بدون رنگ بدون سانسور بدون....
با باید و نبایدای خودمون با قوانین خودمون زندگی کنیم ،در عین مهربانی و بدون رسوندن کوچکترین گزندی به هیچ موجود زنده ای و با کمال احترام به هر حریم و باوری از همه چیزمون دفاع کنیم.
زندگی کوتاه تر از اونه که هر بار به دلخواه جماعتی رنگ عوض کنیم
باید وفادار بمونیم به خودمون و زندگی کنیم صادق،زیبا،پر از مهر، پر از انرژی و نفس بکشیم عمیق نفس بکشیم..