امروز در
#فرهنگ_بازیافت_پلاستیک برای حفظ چرخه تولید و محیط زیست، در کنار هم قدم برداشتیم.

حماسه فرهنگی، در حماسه حسینی.. شما هم دعوتید به پویش#فرهنگ_بازیافت_پلاستیک
#حفظ_چرخه_تولید_و_محیط_زیست