ساده که باشی ....!!! ادمهاخیلی زوددوستت میشوندوتوخیلی دیرمیفهمی دشمنت بودند.....! ساده که باشی ....!!! ادمهاباهمه کمبودهایشان به غرورت حمله میکنندوباهمه غرورشان مچاله ات‌میکنند....!!!! ساده که باشی ....!!! ادمهاتوراهمیشه بازی میدهندوخودشان همیشه بازیگران‌پشت پرده میمانند...!!! ساده که باشی ...!!! ادمهااوقات بیکاری راباسادگی ات پرمیکنندوتودرلحظه های اندوه تنهامی مانی ....! ساده که باشی....!!! سادگی‌ات‌راحماقت میخوانندوکسی نمی فهمدتواز فرط "" ادم بودن "" ساده ای