چقدر این جمله‌ی حسین پناهی قشنگه
"مشکل ما از جایی شروع شد
که نگاه ما به هم،
نگاه آدم به آدم نبود
نگاه آدم به فرصت بود"
قدر همدیگرو بیشتر بدونیم
التماس دعا