ورزشگاه آزادی!!!!!! چه نام بی مسمایی آزادی ای که بهای آن مرگ زنی شد که تنها گناهش عشق دیدن فوتبال بود او پر کشید،،تلخ و نا بهنگام اما شاید شروعی باشد برای رسیدن خیلی از زنان به بدیهی ترین حقوقشان آقایان , بیایید برای یکبار هم که شده پشتوانه زنان باشید فقط همین یکبار #دختر_آبی#استادیوم#آزادی#زن#ورزش#فوتبال#برابری#مرادن#زنان