پرچم شما بالاست حسین جان، بالای بالا...
چون همیشه بر قلبها حکومت میکنی... رفقا حال خوب پیدا کردین منم خیلی دعا کنین