اگر صد سال پیش دوربین اینقدر در دسترس بود شاید از پیرغلامهای قدیم عکسهای زیادی می ماند...
رفقا
با خیال راحت پیر شی !
من برای صد سال بعدتون عکسهای خوبی دارم...!
امیر حسین جان خدا نعمت روضه داری را به هرکسی نمیده...
گوارای وجودت برادر