آقاى جان بولتون، بدون شک جهانِ بدون شما مى تواند به صلح امیدوارتر باشد.خداوند سایه همه افراطیان را-هرکجاى جهان و در هر شمایلى که هستند- از سر ما کم کن