موفق نشد جنگ راه بندازه دنیا نیازی به جنگ نداره ، صلح میخواهد