این #تکیه قدیمیترین تکیه ی تهران در میدان قزوینِ،که متعلق به خاندان عظیمی والبته وقف آل الله...
اینجا،هرشب باتعزیه خونی ،برای امام حسین(ع)عزاداری می کنند وتمام پارچه هاو نقاشی ها وعلم وبیرق های نصب شده برای همون سال های تاسیس این تکیه است وانگارهنوز اینجا تاریخ زنده است...